Version 1.0

Gällande villkor from 2019-10-01

A OM VARSAM REWARD

A.1 Det huvudsakliga syftet med Varsam Reward är att belöna lojala och skadefria kunder som aktivt arbetar för att förebygga uppkomsten av skador på de objekt som försäkrats via Varsamma AB.

A.2 Varsam Reward är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram där medlemmar ges möjlighet att tjäna in Varsam-Poäng hos Varsamma AB genom att välja högre självrisker, intyga ett varsamt beteende, värva en varsam vän, foto-dokumentera sitt fordon, förbesiktiga försäkrade objekt, utföra skadeförebyggande åtgärder via säsongsbaserade checklistor och förnya befintliga försäkringar efter ett skadefritt försäkringsår. Dessa poäng kan medlemmarna omvandla till belöningspremier i ”Varsam-Shopen”. Mer information om Varsam-poäng finns under sektion ”C”, nedan.

A.3 Varsamma AB tillhandahåller information till medlemmarna om deras medlemskap i Varsam Reward via appen, kundportalen på www.varsamforsakring.se och via e-post. Där informeras medlemmarna löpande om nyheter i lojalitetsprogrammet, möjligheter att tjäna Varsam-Poäng, skadeförebyggande råd och erbjudanden från Varsamma AB. På www.varsamforsakring.se/varsam-reward kan medlemmarna se vilka belöningspremier som kan hämtas ut och hur många Varsam-Poäng som krävs för dessa.

B OM MEDLEMSKAP I VARSAM REWARD

B.1 Medlemskap i Varsam Reward upprättas mellan Varsamma AB, organisationsnummer 556876-8674, Box 56, 941 22 Piteå, Sverige (nedan ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och den enskilda försäkringstagaren (nedan ”du”, ”din” eller ”dig”). Medlemskap i lojalitetsprogrammet Varsam Reward är kostnadsfritt och upprättas genom att du laddar ner Varsam-appen (nedan kallat ”appen”) till iOS eller Android i en smartphone alternativt går in i kundportalen på www.varsamforsakring.se, loggar in med mobilt Bank-ID och därefter godkänner dessa medlemsvillkor. Tillgängligheten till vissa funktioner och aktiviteter kan dock vara begränsad på kundportalen. Vi rekommenderar därför att du använder appen. För personer under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke.

B.2 Medlemskap i Varsam Reward beviljas endast fysiska personer med ett kundnummer hos oss, och det är endast möjligt att inneha ett medlemskap per kundnummer. Kundnumret hos oss är alltid kopplat till en försäkringstagare som är en fysisk person, och det är försäkringstagaren som blir medlem i Varsam Reward. Medlemskapet är personligt och kan inte flyttas över till någon annan. Med undantag för de situationer som anges i C.17 kan inte heller intjänade poäng flyttas över till andra personer.

B.3 Kvalificerad att tjäna Varsam-Poäng är endast du som har godkänt användarvillkoret i ”Varsam-appen” eller kundportalen och har en aktiv försäkring tecknad via oss som finns registrerad på ditt kundnummer hos oss. Kvalificerad är även du som ännu inte har en aktiv försäkring tecknad via oss, men som har tecknat minst en försäkring som ska börja gälla från ett senare datum, och som finns registrerad med kundnummer hos oss. I de fall poäng har erhållits för aktivitet kopplad till en försäkring som inte blivit inbetald elimineras poängen för denna försäkring.

B.4 När medlemskap i Varsam Reward upprättas och du därmed godkänner dessa medlemsvillkor innebär det att du ger ditt medgivande till att ta emot direktreklam (inklusive specialanpassad direktreklam) och annan information ifrån oss som rör Varsam Reward. Sådan reklam och information kan t.ex. vara meddelanden om aktuella kampanjer avseende våra produkter och tjänster, och allmän (samt specialanpassad och riktad) information och råd om hur en försäkringstagare kan och bör agera för att förebygga skador.

B.5 För att ett medlemskap i Varsam Reward ska kunna upprättas mellan oss och dig är det nödvändigt för oss att samla in och hantera dina personuppgifter. Varsamma AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och hanteras genom lojalitetsprogrammet Varsam Reward, och i vår integritetspolicy finns infor-mation som förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter. För en detaljerad redogörelse av hur vi hanterar personuppgifter, se vår fullständiga integritetspolicy på www.varsamforsakring.se/gdpr.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn när detta påkallas av t.ex. uppdateringar av lagar, regler, riktlinjer och föreskrifter. Eventuella ändringar träder i kraft samtidigt som de tillkännages och publiceras på www.varsamforsakring.se.

B.6 Enligt dataskyddsförordningen har du bl.a. rätt att få dina personuppgifter raderade och användandet av dina personuppgifter begränsade. Vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Varsam Reward, eller om du vill nyttja någon av dina rättigheter gällande dataskydd, kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen via e-post dataskydd@varsamforsakring.se. Vid radering av dina personuppgifter har vi rätt att avsluta ditt medlemskap i Varsam Reward (se E.7). I egenskap av försäkringsförmedlare är vi ibland enligt lagar, föreskrifter och förordningar skyldig att spara vissa uppgifter om dig och avtalsförhållandet mellan dig och oss. Läs mer om detta i integritetspolicyn.

B.7 Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta medlemskapet i Varsam Reward vid överträdelser av dessa medlemsvillkor eller missbruk av medlemskapet, Varsam-appen/kundportalen, Varsam-Shopen eller övriga delar av verksamheten som omfattas av dessa medlemsvillkor. Vid en sådan uppsägning elimineras alla intjänade Varsam-Poäng, och det är inte möjligt för en (före detta) medlem att nyttja eller få tillbaka sådana poäng. Vid misstanke om brottsliga handlingar som begås av medlem i samband med dennes medlemskap i lojalitetsprogrammet Varsam Reward kan en anmälan göras till myndigheter.

C OM VARSAM-POÄNG

C.1 Varsam-Poäng kan tjänas av dig som är kvalificerad enligt de kriterier som anges i B.3.

C.2 Varsam-Poäng kan tjänas in genom att du genomför en eller flera av de maximalt sju (7) poäng-genererande aktiviteterna som beskrivs i avsnitten C.7-14 nedan. Antal poäng-genererande aktiviteter kan variera beroende på produktslag.

C.3 Vi har rätt att fastställa vilka aktiviteter som genererar Varsam-Poäng, hur många Varsam-poäng varje aktivitet genererar och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att Varsam-Poäng ska tillfalla dig.

C.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i vilka aktiviteter som genererar Varsam-Poäng, hur många Varsam-Poäng varje aktivitet genererar och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att Varsam-Poäng ska tillfalla dig.

C.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst lägga till eller ta bort innehåll i Varsam Reward. Det kan t.ex. vara att lägga till nya aktiviteter som genererar Varsam-Poäng, lägga till en ny inväxlingsbar belöningspremie eller att ta bort en sådan.

C.6 Vi förbehåller oss rätten att, utöver de situationer som omfattas av Varsam Reward, efter särskilt beslut i det enskilda fallet tilldela Varsam-Poäng även i andra situationer.

C.7 Som huvudregel gäller att de Varsam-Poäng som du erhåller vid en utförd aktivitet är det poängantal som i förväg fastställts av oss och som gällde vid den tidpunkt då aktiviteten slutfördes.

C.8 Du kan erhålla Varsam-Poäng genom att förnya ett försäkringsavtal där du är försäkringstagare och där avtalet är tecknat via oss och finns registrerat på ditt kundnummer förutsatt att du under föregående försäkringsperiod varit skadefri. Om du inom en tolvmånadsperiod före försäkringens förnyelsedatum haft en skada på försäkringen erhålls inga Varsam-Poäng vid förnyelse av försäkring.

C.9 Efter tre skadefria förnyelser enligt punkt C.8 erhåller du en ”dubblerings-bonus” i form av att de Varsam-Poäng som du får för att förnya din försäkring efter ett skadefritt år blir dubblerade vid den fjärde förnyelsen (endast poäng som intjänats under det tredje skadefria året dubbleras). Om du inom en tolvmånadsperiod före försäkringens fjärde förnyelsedatum haft en skada på försäkringen erhålls inga Varsam-Poäng vid förnyelse av försäkring, och en ny kvalificeringstid på tre skadefria år för att erhålla bonuspoängen startar för dig.

C.10 Du kan erhålla Varsam-Poäng vid val av högre självrisk (i de fall detta är ett valbart alternativ) än vad som betraktas som respektive produkts grundsjälvrisk. För att val av högre självrisk ska generera Varsam-Poäng måste du göra valet i samband med att försäkringen tecknas första gången via oss. Varsam-Poäng för val av högre självrisk kan endast lämnas en gång per objekt och hushåll. Om objektet byter ägare inom hushållet och därvid försäkras på annan medlem i hushållet, lämnas inte poäng på grund av val av högre självrisk.

C.11 Du kan få Varsam-poäng genom aktiviteten ”Värva en varsam vän” på följande vis:

Du rekommenderar din vän att ringa till oss och teckna en försäkring samt uppge ditt kundnummer. Den värvade personen tecknar en försäkring och betalar in premien. När premien har erlagts tillfaller Varsam-poäng dig som gjort rekommendationen. Varsam-poäng för denna aktivitet lämnas för samtliga försäkringsprodukter förutom personbil och personförsäkring. Varsam-poäng för denna aktivitet kan ej erhållas i efterhand om den nya kunden ej uppgett kundnumret för dig i egenskap av befintlig medlem vid tidpunkten då aktuell försäkring tecknades.

C.12 Du kan erhålla Varsam-Poäng genom att acceptera en ”varsamhetsförbindelse” i samband med att du mottar en checklista via ”Varsam-appen” eller kundportalen (varsamhetsförbindelsen ger våra kunder möjlighet att förbinda sig att följa våra riktlinjer för ett varsamt beteende, vars syfte är att begränsa risken för att skada uppstår). Vid händelse av att det framkommer i efterhand, t.ex. vid ett försäkringsfall, att du fyllt i en checklista men inte utfört den skadeförebyggande åtgärden förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka tilldelade Varsam-Poäng retroaktivt.

C.13 Du kan erhålla Varsam-Poäng när du foto-dokumenterar ett fordon som du ska försäkra via oss. För att aktiviteten ska generera Varsam-Poäng krävs det att foto-dokumentationen genomförs före den tidpunkt som försäkringen träder i kraft och att försäkringens omfattning uppgår till minst halv- eller helförsäkring. Foto-dokumentation av fordon som är försäkrat via oss där försäkringen redan trätt i kraft genererar inga Varsam-Poäng. Varsamma AB förbehåller sig rätten att granska inskickade foton före poängen tilldelas, och förbehåller sig även rätten att förklara inskickade foton ogiltiga om dessa inte håller en tillräckligt hög kvalitet varpå Varsam-Poäng inte utgår. Du har dock möjlighet att skicka in nya bilder för godkännande före försäkringen träder i kraft (förutsatt att rimlig tid för godkännande finns).

Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka fordonstyper som är föremål för poängutdelning vid foto-dokumentation. Kontakta oss för information om vilka fordonstyper som genererar poäng (se avsnitt G för kontaktuppgifter).

C.14 Du kan erhålla Varsam-Poäng genom att genomföra de åtgärder som återges i de säsongsbaserade checklistorna som skickas till dig via ”Varsam-appen” och kundportalen. Poäng genereras när du bekräftat att du till fullo genomfört samtliga aktiviteter i den utsända checklistan. Checklistan innehåller skadeförebyggande åtgärder och syftar till att hjälpa dig att hålla dig skadefri. Vid händelse av att det framkommer i efterhand, t.ex. vid ett försäkringsfall, att du fyllt i en checklista men inte utfört den skadeförebyggande åtgärden förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka tilldelade Varsam-Poäng retroaktivt.

C.15 Du kan erhålla Varsam-Poäng genom att genomföra en särskild förbesiktning av villa som du har för avsikt att försäkra via oss. För att aktiviteten ska generera Varsam-Poäng ska besiktningen genomföras av en samarbetspartner utsedd av oss innan villa/villahemförsäkringen träder i kraft. Aktiviteten är skadeförebyggande och syftar till att ge dig möjlighet att upptäcka fel och brister i villan så att du kan åtgärda eventuella problem innan de leder till skada. Varsam-Poängen utdelas efter att den utsedda samarbetspartnern bekräftar till oss att besiktning har genomförts. Kostnaden för denna besiktning betalas av dig.

C.16 Samtliga Varsam-poäng är personliga och kan under inga omständigheter säljas, ärvas, återbetalas i form av kontanter eller användas för andra ändamål än inom lojalitetsprogrammet Varsam-Reward, såvida inget annat medges av oss.

C.17 Du kan föra över Varsam-Poäng till en annan medlem under förutsättning att du och mottagaren ingår i samma hushåll, och att båda medlemmarna uppfyller de krav som följer av punkt D.4 som anger hur en medlem kvalificerar sig för att växla in Varsam-Poäng. För sådan överföring krävs vårt godkännande och en fullmakt som är ifylld och undertecknad av den medlem som vill flytta över sina poäng.

C.18 Du är själv ansvarig för alla eventuella skattemässiga konsekvenser knutna till din användning av Varsam Reward. Varsamma AB frånsäger sig allt ansvar för skatter och skattskyldigheter som uppstår för dig i samband med intjäning eller inlösen av Varsam-Poäng.

D SÅ HÄR LÖSER DU IN DINA VARSAM-POÄNG

D.1 För att växla in Varsam-poäng kontaktar du vår kundservice och mottar därefter en köpkod som anges i Varsam-Shopen (se avsnitt G för kontaktuppgifter). Du kan därefter använda köpkoden för att på så sätt växla in dina Varsam-Poäng mot önskad belöningspremie i Varsam-Shopen.

D.2 Varsam-Poäng kan inte användas i Varsam-Shopen i kombination med kontanter eller andra erbjudanden såvida inget annat anges eller meddelas av oss.

D.3 Vi förbehåller oss rätten att bestämma vilka belöningspremier som finns tillgängliga i Varsam-Shopen och vilken poängnivå som krävs för att hämta ut respektive belöningspremie samt att ändra, justera eller ta bort tillgängliga belöningspremier och till belöningspremierna tillhörande poängnivåer.

Eventuella ändringar i poängnivåer och tillgänglighet av belöningspremier aviseras av oss genom att det synliga utbudet av belöningspremier och till belöningspremierna tillhörande poängnivåer i Varsam-Shopen ändras, justeras eller tas bort. Sådana ändringar aviseras inte av oss i förväg, utan träder i kraft samtidigt som de publiceras och blir synliga för medlemmarna i Varsam-Shopen. Du bör regelbundet, och alltid innan inväxling av Varsam-Poäng, kontrollera innehållet i Varsam-shopen för att säkerställa att du känner till aktuella belöningspremier samt vilka poängnivåer som krävs för respektive premie.

D.4 För att kunna växla in Varsam-Poäng måste du först vara kvalificerad. För att kvalificera dig och därmed kunna växla in Varsam-Poäng ska du ha varit kund hos oss under en period av minst 24 månader i följd.

E ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

E.1 Utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor eller i tillämplig lagstiftning frånsäger vi oss allt ansvar för kostnader och skador som du drabbas av. Vi har inte heller något ansvar för kostnader eller skador som någon annan part än du drabbas av.

E.2 Vi frånsäger oss allt ansvar för åtaganden av våra samarbetspartners. Inga anspråk kan göras gällande mot oss vid t.ex. utebliven leverans av vara eller tjänst, eller om våra samarbetspartners inte kan uppfylla sina åtaganden p.g.a. konkurs eller liknande. Vi frånsäger oss även allt ansvar för eventuella skador eller skadebringande effekter som uppkommer vid användningen av de varor eller tjänster som erbjuds och tillhandahålls av våra samarbetspartners i Varsam-Shopen.

E.3 Vår avsikt är att Varsam Reward-programmet ska vara tillgängligt så mycket som möjligt men vi lämnar ingen garanti för tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet. Programmet kan ibland komma att vara otillgängligt på grund av olika orsaker såsom tekniska fel, underhåll, uppdateringar eller omständigheter som ligger utom vår kontroll såsom störningar eller bristande täckning i mobilnätet. Vid planerade avbrott kommer vi i möjligaste mån att informera dig i förväg, men vi har ingen skyldighet att göra detta.

E.4 Om det uppstår en situation som gör det omöjligt eller orimligt svårt för oss att uppfylla skyldigheterna gentemot dig och detta beror på omständigheter som ligger bortom vår kontroll, upphävs våra skyldigheter enligt detta avtal så länge denna situation kvarstår.

E.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med minst en månads varsel, ändra dessa villkor. Ändringarna kan exempelvis avse reglerna för intjäning, användning och reduktion av poäng samt utnyttjande av belöningspremier, redan intjänade poäng och aktiviteter.

E.6 Vi förbehåller oss rätten att överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan juridisk person (företag), exempelvis i samband med omarbetning av programmet, ägarbyte, företagsöverlåtelse, omstrukturering av företaget eller likvidation. Intjänade poäng måste nyttjas inom 2 år från avslutat medlemskap.

E.7 Detta avtal träder i kraft genom att du godkänner dessa avtalsvillkor i Appen eller i kundportalen på www.varsamforsakring.se. Avtalet löper tills vidare. Vi har rätt att avsluta eller ersätta Varsam Reward-programmet med en månads varsel. Om Varsam Reward-programmet måste upphöra på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, order från statliga myndigheter eller liknande kan Varsam Reward-programmet avslutas omedelbart utan meddelande därom, varvid intjänade poäng upphör att gälla omedelbart utan någon ersättning.

Du har rätt att när som helst skriftligen säga upp medlemskapet i Varsam Reward. Uppsägningen gäller från den tidpunkt då en skriftlig uppsägning inkommer till oss. Därefter kan du ej längre tjäna in några poäng. Vid en radering av personuppgifter på din begäran enligt B.6 har vi rätt att avsluta ditt medlemskap med omedelbar verkan. Mer information om uppsägning får du av vår kundtjänst (se avsnitt G för kontaktuppgifter).

Om du bestämmer dig för att säga upp ditt medlemskap rekommenderar vi att du använder eventuella Varsam-poäng innan medlemskapet upphör. Intjänade poäng måste nyttjas inom 2 år från avslutat medlemskap.

F TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

F.1 Tvistlösning

Alla eventuella tvister som uppstår mellan dig och Varsamma AB angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol i Sverige, om inte vi uttryckligen godkänner annat.

F.2 Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta villkor, medlemsavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

G KONTAKTUPPGIFTER

Varsamma AB

Org nr: 556876-8674

Telefonnummer: +46 (0) 500 – 10 10 20

Besökadress: Durrnäsvägen 16, Piteå

Postadress: Box 56, 941 22, Piteå

E-post: app@varsamforsakring.se