Kontakt och adressuppgifter


Org.nr:                   556876-8674 (Varsamma AB)
Postadress:            Box 56, 941 22 Piteå
Besöksadress:       Durrnäsvägen 16, 941 40 Piteå


Kundtjänst

Telefonnummer:   0500 – 10 10 20

Skador
Telefonnummer:   0500 – 10 10 20

Efter kontorstid kan skada även anmälas via Varsam-appen, som finns tillgänglig för nedladdning till iOS och Android där appar finns,

alternativt via ”Skadeservice” här på hemsidan.


Skadejour och vid skada utomlands
Vid akut skada efter kontorstid och på helger, kontakta vår skadejour på telefonnummer 0500 – 10 10 20.
Vid skada utomlands, kontakta skador på telefonnummer +46 (0) 500 – 10 10 20.

 
 

Vart vänder jag mig om vi inte är överens?

Jag är missnöjd med ett skadeärende

1. Vänd dig till den som behandlat ditt ärende

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet, ta alltid först kontakt med den skadereglerare som handlagt ditt ärende. Ofta kanske det handlar om ett missförstånd som går att reda ut eller det kanske har framkommit nya omständigheter som kan påverka bedömningen.

2. Omprövning inom Gjensidige Försäkring

Om du inte är nöjd med skaderegleringen vill vi att du kontaktar Gjensidige för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. I första hand ska du begära en omprövning hos skaderegleraren. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller framkommit nya omständigheter som kan påverka deras bedömning.

Klagomål
Om du efter skadereglerarens omprövningsbeslut fortfarande inte är nöjd eller om du har andra synpunkter på försäkringen kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Gjensidige. Beskriv ditt ärende och skicka det till:

   Gjensidige Försäkring
    ”Klagomålsansvarig
     Box 3031
     103 61 Stockholm

Du kan även kontakta deras klagomålsansvarig via deras hemsida www.gjensidige.se. Klicka på ”Kontakta oss” och följ anvisningarna. Inkomna klagomål besvarar snarast möjligt.

3. Om du fortfarande inte är nöjd

Om du har fått ditt skadeärende omprövat och ändå inte är nöjd har du även möjlighet att vända dig till:


Trafikskadenämnden

Nämnden prövar frågor som gäller trafikskadeersättningar för personskada. Nämnden handlägger huvudsakligen frågor om ersättning vid invaliditet och dödsfall. Trafikskadenämnden är inrättad av försäkringsbolagen efter direktiv av regeringen.
Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50, Stockholm.
Telefon 08 522 787 00. www.trafikskadenamnden.se


Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200 - 22 58 00
www.konsumenternas.se
Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor.


Du kan också få en tvist prövad av:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon 08 - 508 860 00
www.arn.se

ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation.


Du kan också få råd
via din kommunala konsumentvägledare eller genom att besöka Konsumentverkets webb-baserade konsumentupplysning på www.hallakonsument.se


Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat, www.domstol.se. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du i flera fall få hjälp med genom rättsskyddet i din försäkring.

Jag är missnöjd med någonting annat

Du som kund är viktig för oss, och vi tar tacksamt emot synpunkter och klagomål så att vi kan sträva mot att bli ännu bättre. Vi har därför tydliga riktlinjer för hur vi hanterar klagomål, och dessa är framtagna och godkända av bolagets högsta ledning.

När du som är kund hos oss vill framföra klagomål mot Varsamma AB rörande distribution av försäkring ska du kontakta Kenneth Holmgren som är klagomålsansvarig hos oss. Detta gör du genom att skriftligen skriva ner dina synpunkter och skicka dem till oss via e-post eller vanlig post (se instruktioner och kontaktuppgifter nedan). Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Varsamma AB kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.

Vi försöker att behandla alla klagomål på ett så effektivt och omsorgsfullt sätt som möjligt. Vår ambition är att besvara alla eventuella klagomål sakligt och korrekt, och anstränger oss alltid för att svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att du på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra dig uppgifterna. Vi besvarar alltid klagomål så skyndsamt som möjligt, och om vi inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till oss så kontaktar vi dig och förklarar orsaken till detta, samt informerar om när Varsamma AB kan förväntas lämna ett svar.

Om ett slutligt beslut fattas som inte helt och hållet uppfyller dina önskemål innehåller alltid vårt svar en grundlig redogörelse av vår ståndpunkt samt information om vilka möjligheter du har att gå vidare med klagomålet. Om en tvist uppstår mellan dig och Varsamma AB kan denna prövas i sak av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna Reklamationsnämnden.

Instruktioner – Bra att tänka på när du skriver ett klagomål:

  • Förklara alltid vem du är och vilken försäkring det gäller, så att vi kan samla in och utreda all relevant bevisning och information som rör klagomålet.

  • Förklara vad som hänt, när det hänt, och varför du anser att vi agerat felaktigt, och

  • ge oss annan information om det du anser är fel som du själv tycker är relevant för sammanhanget.

  • Du kan även berätta för oss om du haft särskilda förväntningar på Varsam Försäkring och vår hantering, som sedan inte infriats. Detta gör du genom att beskriva dessa förväntningar och förklara för oss varifrån du fått dem och vad det var som gjorde att du blev missnöjd.

Du kan skicka in klagomål eller synpunkter via post till:

Varsam Försäkring ”Klagomål” Box 56, 941 22 Piteå

Du kan även kicka in det skriftliga klagomålet via e-post till klagomal@varsamforsakring.se

Om du har några frågor kring hur du skickar in ett klagomål, eller bara vill lämna allmänna synpunkter till oss, tveka inte att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0500 - 10 10 20