header_skador.jpg
 

Parkeringsskada

Om ett okänt motorfordon skadat ditt fordon när du stått parkerad kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Din möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din motorfordonsförsäkring utan grundas på särskilda bestämmelser i trafikskadelagen.

Om du har kolliderat med en känd part ska du anmäla här.

Du måste själv kunna göra sannolikt att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan uppstod när ditt fordon stod parkerad.
TFF kräver att parkeringsskador polisanmäls.

Finns det vittnen till att skadan orsakats av ett okänt fordon behövs en tydlig vittnesredogörelse. Blankett för vittnesredogörelse finner du här.

Anmäla parkeringsskada

1. Fyll i Polisens webformulär för parkeringsskada. Du hittar det här.
2. Fyll i och skicka skadeanmälningsblanketten samt  diarienummer från polisanmälan (I-nummer eller K-nummer) till ditt försäkringsbolag alternativt till din garantigivare. Normalt skall skadeanmälan göras till ditt försäkringsbolag som handlägger och besiktigar skadan för Trafikförsäkringsföreningens räkning.

Ersättning och självrisk

Från ersättning görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte anmäls inom tre år, från det att du fick kännedom om din skada riskerar du att din rätt till ersättning helt eller delvis går förlorad. Om du inte är nöjd med det beslut ditt försäkringsbolag fattat och önskar omprövning ska du skriftligen vända dig till din handläggare som skickar alla handlingar i ärendet till Trafikförsäkringsföreningen som då omprövar ärendet. Mer om parkeringsskador kan du läsa på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Fyll i formuläret för Parkeringsskada här.